بردهای کنترل حرکت ( Motion Controller )

KNLP-103-A1 کنترلر دو محور استپر موتور و سرو موتور با 63 سیکل کاری مستقل:


قیمت: تماس بگیرید

دانلود دستور کار


***********************************************************************

KNLP-102-A2 کنترلر تک محور استپر موتور و سرو موتور با 90 سیکل کاری مستقل:

این محصول موجود نیست

دانلود دستور کار

***************************************************************

KNLP-102-A1 کنترلر تک محور استپر موتور و سرو موتور با 2 سیکل کاری مستقل:

این محصول موجود نیست

دانلود دستور کار

***************************************************************

KNLP-101-2000 مولد پالس برای ایجاد دور متغیر دقیق با استپر موتور:


این برد پالس های لازم برای درایور استپر موتور یا سرو موتور را برای چرخش موتور با دور و RPM متغیر ایجاد می کند. از این برد می توان به همراه یک درایور میکرواستپ و استپر موتور برای ایجاد دور متغیر در دورهای پائین با گشتاور بالا در پمپ های تزریق مواد و کاربردهای مشابه استفاده کرد. به دلیل خاصیت استپر موتور که بیشترین گشتاور را در حالت توقف و دورهای پایین ایجاد می کند، این روش می تواند نیاز به قرار دادن گیربکس بین موتور و بار را برطرف کند.ین برد پالس های لازم برای درایور استپر موتور یا سرو موتور را برای چرخش موتور با RPM متغیر ایجاد می کند. با توجه به افزایش هزینه موتور و اینورتر سه فاز، از این برد می توان به همراه یک موتور و درایور استپر موتور برای ایجاد دور متغیر در دورهای پائین با گشتاور بالا استفاده کرد. به دلیل خاصیت استپر موتور که بیشترین گشتاور را در حالت توقف و دورهای پایین ایجاد می کند، این روش می تواند نیاز به قرار دادن گیربکس بین موتور و بار را برطرف کند.

قیمت: تماس بگیرید

دانلود دستور کار